From Strong Roots Grow Bright Futures
Students outside

News & Events

Home >
News/Events > District Newsroom

District Newsroom

Shelter In Place - 3/17/2020
Posted 03/16/2020 05:37PM


Shelter In Place Order - Santa Clara County (PDF)

Shelter-in-Place Frequently Asked Questions

Spanish Translation Frequently Asked Questions (PDF)

Vietnamese Translation Frequently Asked Questions (PDF)

ESD Document Banner
March 16, 2020

Dear Evergreen School District Community,

This afternoon, Santa Clara County and all surrounding Bay Area counties will be placed on a "Shelter-in-Place" as of 12:01 AM, March 17, 2020. Attached is the memorandum from the health department so that you have the most up to date information. The shelter in place is expected to go from March 17 through April 7. This extends the April 3rd closure that was sent out last week. Please note that things are fluid and it is highly possible that more changes in directives from the Department of Public Health and Santa Clara County Office of Education may come at any time.

For Evergreen School District, this means that we will modify office hours for school offices and administrative offices. School Offices will be open from 11:00 a.m. – 2:00 p.m. and the District Offices will be open from 11:00 a.m. – 2:00 p.m. as well. We want to take every precaution necessary and ask that you please not come in unless you absolutely need something in person.

Please continue to stay informed by checking our district website and/or school websites for up to date information and resources. Grab and Go lunch service information and continuous learning online resources links can be accessed on the district and school websites. As of today, March 16, 2020, Spring Break will proceed as scheduled, from April 10 – 17.

Thank you for your patience, understanding and consideration as we navigate through unchartered territory. The safety and well being of our families is our number one priority. Please do not hesitate to reach out should you have any questions or concerns.

Sincerely,

Dr. Emy Flores, SuperintendentESD Document Footer


ESPAÑOL

16 de marzo de 2020

Estimada Comunidad del Distrito Escolar Evergreen,

Esta tarde, el condado de Santa Clara y todos los condados circundantes del Área de la Bahía serán colocados en un "Refugio en el lugar" a partir de las 12:01 a.m., el 17 de marzo de 2020. Adjunto se encuentra el memorándum del departamento de salud para que tenga la mayor cantidad de actualizar informacion. Se espera que el refugio en el lugar vaya del 17 de marzo al 7 de abril. Esto extiende el cierre del 3 de abril que se envió la semana pasada. Tenga en cuenta que las cosas son fluidas y es muy posible que se produzcan más cambios en las directivas del Departamento de Salud Pública y la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara en cualquier momento.

Para el Distrito Escolar Evergreen, esto significa que modificaremos las horas de oficina de las oficinas escolares y administrativas. Las oficinas escolares estarán abiertas de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y las oficinas del distrito estarán abiertas de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. también. Queremos tomar todas las precauciones necesarias y pedirle que no entre a menos que necesite absolutamente algo en persona.

Continúe manteniéndose informado consultando el sitio web de nuestro distrito y / o los sitios web de la escuela para obtener información y recursos actualizados. Se puede acceder a la información del servicio de almuerzo Grab and Go y a los enlaces de recursos de aprendizaje continuo en línea en los sitios web del distrito y de la escuela. A partir de hoy, 16 de marzo de 2020, las vacaciones de primavera procederán según lo programado, del 10 al 17 de abril.

Gracias por su paciencia, comprensión y consideración mientras navegamos por un territorio desconocido. La seguridad y el bienestar de nuestras familias es nuestra prioridad número uno. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud.

Sinceramente,
Dr. Emy Flores, Superintendente
TIẾNG VIỆT

Ngày 16 tháng 3 năm 2020

Kính gửi cộng đồng khu học chánh,

Chiều nay, Hạt Santa Clara và tất cả các quận xung quanh Vùng Vịnh sẽ được đặt trên một Nơi trú ẩn tại Nơi tạm trú vào lúc 12:01 sáng, ngày 17 tháng 3 năm 2020. Kèm theo là bản ghi nhớ từ sở y tế để bạn có nhiều nhất thông tin cập nhập. Nơi trú ẩn tại chỗ dự kiến sẽ đi từ 17 tháng 3 đến 7 tháng 4. Điều này kéo dài việc đóng cửa ngày 3 tháng 4 đã được gửi đi vào tuần trước. Xin lưu ý rằng mọi thứ đều trôi chảy và rất có thể có nhiều thay đổi trong chỉ thị của Bộ Y tế Công cộng và Văn phòng Giáo dục Hạt Santa Clara có thể đến bất cứ lúc nào.

Đối với Khu Học Chánh, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ sửa đổi giờ hành chính đối với văn phòng trường học và văn phòng hành chính. Văn phòng trường sẽ mở cửa từ 11:00 sáng - 2:00 chiều và Văn phòng Quận sẽ mở cửa từ 11:00 sáng - 2:00 chiều. cũng. Chúng tôi muốn thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết và yêu cầu bạn vui lòng không vào trong trừ khi bạn thực sự cần một cái gì đó trong người.

Vui lòng tiếp tục thông báo bằng cách kiểm tra trang web của quận và / hoặc trang web của trường để biết thông tin và tài nguyên cập nhật. Có thể truy cập thông tin dịch vụ ăn trưa và liên tục và liên kết các nguồn tài nguyên trực tuyến trên trang web của trường và của trường. Kể từ hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Spring Break sẽ diễn ra như dự kiến, từ ngày 10 - 17 tháng 4.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn, hiểu và cân nhắc khi chúng tôi điều hướng qua lãnh thổ không thông minh. Sự an toàn và hạnh phúc của gia đình là ưu tiên số một của chúng tôi. Xin đừng ngần ngại tiếp cận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm.

Trân trọng,
Tiến sĩ Emy Flores, Giám thị

Evergreen School District

  • 3188 Quimby Road
  • |
  • San Jose, CA 95148
  • |
  • Phone: 408-270-6800
  • |
  • Fax: 408-274-3894
  • |
  • info@eesd.org
© Evergreen School District
powered by finalsite