From Strong Roots Grow Bright Futures
Students outside

News & Events

Home >
News/Events > District Newsroom

District Newsroom

Office Closures, Lunch and Learning Packet Distribution
Posted 03/18/2020 10:14AM


Dear Evergreen School District Community,

Given the latest updates from the Department of Public Health, to put every effort to slow or mitigate the spread of COVID-19, office hours for school offices and district offices have been changed. Effective tomorrow, March 18th, all school sites and district offices will be closed to the public.

Also, in keeping with the practice of minimizing and reducing the number of people being out in the community to slow or mitigate the spread of COVID-19, the state has provided new guidelines for serving meals. We will not require 18 or younger individuals to be present and we will provide the number of meals the individual needs.

For printed learning packets, these are designed for families who do not have access to Wifi/Internet and are available for pick up until Thursday March 19th. They can be picked up tomorrow (3/18) and Thursday (3/19) at the same time lunches are distributed at school sites. Schedule is attached. Please note, learning packets can be accessed here: ESD Continuous Learning website.

GRAB and GO LUNCH SCHEDULE (PDF)

Thank you for your patience and consideration.Español

Estimada comunidad del Distrito Escolar Evergreen,

Dadas las últimas actualizaciones del Departamento de Salud Pública, para hacer todo lo posible por frenar o mitigar la propagación de COVID-19, se han cambiado las horas de oficina de las oficinas escolares y del distrito. A partir de mañana, 18 de marzo, todos los sitios escolares y las oficinas del distrito estarán cerrados al público.

Además, de acuerdo con la práctica de minimizar y reducir el número de personas que están en la comunidad para reducir o mitigar la propagación de COVID-19, el estado ha proporcionado nuevas pautas para servir comidas. No requeriremos que haya 18 personas o menos para estar presentes y proporcionaremos la cantidad de comidas que el individuo necesita.

Para los paquetes de aprendizaje impresos, estos están diseñados para familias que no tienen acceso a Wifi/Internet y están disponibles para recoger hasta el jueves 19 de marzo. Se pueden recoger mañana (18/3) y jueves (19/3) al mismo tiempo que se distribuyen los almuerzos en las escuelas. El horario está adjunto. Tenga en cuenta que se puede acceder a los paquetes de aprendizaje aquí: ESD Continuous Learning Website.

PROGRAMA DE ALMUERZO GRAB and GO (PDF)

Nuevamente, gracias por su paciencia y consideración.Tiếng Việt

Kính gửi cộng đồng Khu Học Chánh,

Đưa ra các bản cập nhật mới nhất từ Sở Y tế Công cộng, để nỗ lực làm chậm hoặc giảm thiểu sự lây lan của COVID-19, giờ làm việc cho các văn phòng trường học và văn phòng quận đã được thay đổi. Có hiệu lực vào ngày mai, 18 tháng 3, tất cả các trang web của trường và văn phòng quận sẽ bị đóng cửa cho công chúng.

Ngoài ra, để phù hợp với thực tiễn giảm thiểu và giảm số người ra khỏi cộng đồng để làm chậm hoặc giảm thiểu sự lây lan của COVID-19, tiểu bang đã cung cấp các hướng dẫn mới để phục vụ bữa ăn. Chúng tôi sẽ không yêu cầu 18 cá nhân hoặc trẻ hơn có mặt và chúng tôi sẽ cung cấp số lượng bữa ăn mà cá nhân cần.

Đối với các gói học tập được in, chúng được thiết kế cho các gia đình không có quyền truy cập internet và có sẵn để nhận cho đến thứ Năm ngày 19 tháng 3. Chúng có thể được chọn vào ngày mai (3/18) và thứ Năm (3/19) cùng lúc bữa ăn trưa được phân phát tại các địa điểm của trường. Lịch trình được đính kèm. Xin lưu ý, các gói học tập có thể được truy cập ở đây: ESD Continuous Learning Website

CHƯƠNG TRÌNH GRAB và GO LUNCH (PDF)

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và cân nhắc.

Evergreen School District

  • 3188 Quimby Road
  • |
  • San Jose, CA 95148
  • |
  • Phone: 408-270-6800
  • |
  • Fax: 408-274-3894
  • |
  • info@eesd.org
© Evergreen School District
powered by finalsite