From Strong Roots Grow Bright Futures
Students outside

News & Events

Home >
News/Events > District Newsroom

District Newsroom

Mental Health Resource for Families: Care Solace
Posted 03/19/2020 07:40AM


Dear Evergreen School District Community,

With growing concerns regarding COVID-19, we know this is a time of great uncertainty for all of us and our communities. We're here to support you as you navigate access to community-based mental health services. You may take full advantage of the tele-health and virtual therapy resources made available through our partner Care Solace.

As you navigate access to community-based mental health services during this time of great uncertainty, we wanted to remind you that Evergreen School District has partnered with Care Solace.

Care Solace is uniquely equipped as a virtual mental health support resource. Their proprietary web-based tool makes it easy to connect with vetted mental healthcare resources and providers in the community.

The Care Solace operations are running as usual and are available to help our community. If you or a family member is experiencing anxiety, stress, depression, or other mental health conditions triggered by the current pandemic, we encourage you to utilize their free services to help access vetted mental health care resources.

Those in need of support may contact Care Solace 24/7 at 888-515-0595, email weserve@caresolace.org, or access our district's unique page: Caresolace.com/evergreenfamilies

Care Solace has online and virtual therapy resources for you to utilize to reduce your exposure to COVID-19.

Their Care Concierge is a virtual resource that is available 24/7 by phone, email, text or video chat.

 • Assistance available in English, Spanish, Mandarin and Cantonese.
 • Make care appointments for anyone that has a connection to our school district.
 • Virtual therapy to connect families with a therapist online. This service allows you to have sessions in the comfort of home and reduce the risk of exposure to the virus.
 • Experts in navigating health insurance, wait times, and availability.

As the impacts of COVID-19 evolve, we will continue to monitor this dynamic situation and share updates as they become necessary.

We wish you good health and peace during this stressful time.

Sincerely,

Dr. Emy Flores, SuperintendentESPAÑOL

Estimada Comunidad del Distrito Escolar Evergreen, Con crecientes preocupaciones con respecto al COVID-19, sabemos que este es un momento de gran incertidumbre para todos nosotros y nuestras comunidades. Estamos aquí para apoyarlo mientras navega por el acceso a los servicios de salud mental con base en la comunidad. Puede aprovechar al máximo los recursos de telemedicina y terapia virtual disponibles a través de nuestro socio Care Solace.

A medida que navega por el acceso a los servicios de salud mental basados en la comunidad durante este momento de gran incertidumbre, deseamos recordarle que Evergreen School District se ha asociado con Care Solace.

Care Solace está equipado de manera única como un recurso virtual de apoyo para la salud mental. Su herramienta patentada basada en la web facilita la conexión con los recursos y proveedores de salud mental investigados en la comunidad.

Las operaciones de Care Solace se ejecutan como de costumbre y están disponibles para ayudar a nuestra comunidad. Si usted o un miembro de su familia experimenta ansiedad, estrés, depresión u otras afecciones de salud mental desencadenadas por la pandemia actual, lo alentamos a utilizar sus servicios gratuitos para ayudar a acceder a recursos de atención de salud mental investigados.

Aquellos que necesiten apoyo pueden comunicarse con Care Solace 24/7 al 888-515-0595, enviar un correo electrónico a weserve@caresolace.org o acceder al exclusivo servicio de nuestro distrito: Caresolace.com/evergreenfamilies

Care Solace tiene recursos de terapia virtual y en línea que puede utilizar para reducir su exposición al COVID-19. Su Care Concierge es un recurso virtual que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o video chat.

 • Asistencia disponible en inglés, español, mandarín y cantonés.
 • Hacer citas de cuidado para cualquier persona que tenga una conexión con nuestro distrito escolar.
 • Terapia virtual para conectar a las familias con un terapeuta en línea. Este servicio le permite tener sesiones en la comodidad del hogar y reducir el riesgo de exposición al virus.
 • Expertos en navegar seguro de salud, tiempos de espera y disponibilidad.

A medida que evolucionen los impactos de COVID-19, continuaremos monitoreando esta situación dinámica y compartiremos actualizaciones a medida que sean necesarias.

Le deseamos buena salud y paz durante este momento de estrés.

Sinceramente,

Dr. Emy Flores, SuperintendenteTIẾNG VIỆT

Kính gửi cộng đồng khu học chánh,

Với những lo ngại ngày càng tăng về COVID-19, chúng tôi biết rằng đây là thời điểm không chắc chắn cho tất cả chúng ta và cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn khi bạn điều hướng truy cập vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng. Bạn có thể tận dụng tối đa các nguồn lực trị liệu từ xa và sức khỏe ảo có sẵn thông qua đối tác Care Solace của chúng tôi.

Khi bạn điều hướng truy cập vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng trong thời gian không chắc chắn này, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng Trường học Evergreen đã hợp tác với Care Solace.

Care Solace được trang bị độc đáo như một nguồn hỗ trợ sức khỏe tâm thần ảo. Công cụ dựa trên web độc quyền của họ giúp dễ dàng kết nối với các nhà cung cấp và tài nguyên chăm sóc sức khỏe tâm thần được kiểm duyệt trong cộng đồng.

Các hoạt động của Care Solace đang hoạt động như bình thường và có sẵn để giúp cộng đồng của chúng tôi. Nếu bạn hoặc thành viên gia đình đang gặp phải lo lắng, căng thẳng, trầm cảm hoặc các tình trạng sức khỏe tâm thần khác do đại dịch hiện nay gây ra, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các dịch vụ miễn phí của họ để giúp truy cập các tài nguyên chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Những ai cần hỗ trợ có thể liên hệ với Care Solace 24/7 theo số 888-515-0595, email weserve@caresolace.org hoặc truy cập trang duy nhất của quận của chúng tôi: Caresolace.com/evergreenfamilies

Care Solace có các tài nguyên trị liệu trực tuyến và ảo để bạn sử dụng để giảm tiếp xúc với COVID-19.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ là một tài nguyên ảo có sẵn 24/7 qua điện thoại, email, văn bản hoặc trò chuyện video.

 • Hỗ trợ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông.
 • Đặt lịch hẹn chăm sóc cho bất cứ ai có liên quan đến khu học chánh của chúng tôi.
 • Liệu pháp ảo để kết nối các gia đình với một nhà trị liệu trực tuyến. Dịch vụ này cho phép bạn có những buổi thoải mái như ở nhà và giảm nguy cơ tiếp xúc với virus.
 • Các chuyên gia trong việc điều hướng bảo hiểm y tế, thời gian chờ đợi, và tính sẵn sàng.

Khi các tác động của COVID-19 phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình năng động này và chia sẻ các cập nhật khi chúng cần thiết.

Chúng tôi chúc bạn sức khỏe và bình an trong thời gian căng thẳng này. Trân trọng,

Tiến sĩ Emy Flores, Giám thị


Evergreen School District

 • 3188 Quimby Road
 • |
 • San Jose, CA 95148
 • |
 • Phone: 408-270-6800
 • |
 • Fax: 408-274-3894
 • |
 • info@eesd.org
© Evergreen School District
powered by finalsite